hero

Algemene Voorwaarden

De onderstaande Algemene Voorwaarden geleden alleen voor Werving & Selectie. Klik hier om Algemene Voorwaarden Uitzenden te bekijken.

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van ProCompa tot stand is gekomen.

Bemiddelingsvergoeding

De vergoeding die de Opdrachtgever aan ProCompa verschuldigd is voor de bemiddeling, als gevolg waarvan de Kandidaat bij de Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten, een bijbaan of fulltimebaan krijgt of anderszins een overeenkomst met de Opdrachtgever is aangegaan binnen dezelfde, maar ook een andere entiteit van diens bedrijf.

Kandidaat

Degene die door ProCompa wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Opdracht

Ieder verzoek tot bemiddeling van de Opdrachtgever aan ProCompa voor een functie die is omschreven in het daartoe bestemde formulier.

Opdrachtgever

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die onder de Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling één of meer opdrachten tot arbeidsbemiddeling verstrekt, ook wel te kwalificeren als: de wederpartij van ProCompa.

Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling

De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en ProCompa tot bemiddeling bij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, een bijbaan, fulltime baan of stage tussen de Opdrachtgever en één of meer Kandidaten, zulks tegen betaling van de bemiddelingsvergoeding.

ProCompa

ProCompa, de bemiddelaar tussen de Opdrachtgever en Kandidaten, die als doelstelling heeft, de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, een bijbaan, fulltime baan of stage.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Toepassing algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling. Deze voorwaarden gelden, zowel voor de relatie tussen ProCompa en de Opdrachtgever als voor de relatie tussen ProCompa en Kandidaat.

2.2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden

ProCompa sluit de toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de Opdrachtgever uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Door het aangaan van een Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling en het geven van opdrachten aanvaardt de Opdrachtgever dat de door hem gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling en de daaronder gegeven Opdrachten.

Artikel 3 Bemiddeling

3.1 Bevoegdheid Opdrachtgever

Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn namens zijn/haar bedrijf een opdracht tot bemiddeling uit te kunnen zetten. Tevens verklaart Opdrachtgever bevoegd te zijn hiermee het akkoord voor betaling te geven.

3.2 Opdracht

De Opdrachtgever geeft ProCompa de Opdracht om tegen een hieronder beschreven vergoeding te bemiddelen bij het tot stand komen van één of meer overeenkomsten tot bijbaan, fulltime baan of stage of arbeid tussen Opdrachtgever en één of meer Kandidaten ter vervulling van een of meerdere functies. De Opdracht zal door ProCompa aanvaard worden.

3.3 Functie

Voor iedere functie waarvoor de Opdrachtgever bemiddeling van ProCompa wenst zal Opdrachtgever zijn verzoek tot bemiddeling aan ProCompa kenbaar maken door middel van een gesprek. Indien ProCompa akkoord gaat met dit verzoek, zal de Opdrachtgever, naast de informatie opgenomen in het formulier ten behoeve van de bemiddeling door ProCompa,
alle benodigde informatie verschaffen omtrent de Opdrachtgever en betreffende functie.

3.4 Gegevens Kandidaat

ProCompa zal aan de hand van de door de Opdrachtgever gegeven Opdracht Kandidaten selecteren voor een functie. Na deze selectie zal ProCompa het Curriculum Vitae (zonder NAW- gegevens) van Kandidaten aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien de Opdrachtgever dit wenst, zal ProCompa een gesprek tussen Opdrachtgever en Kandidaat bewerkstelligen.

3.5 Aangaan Overeenkomst

Op basis van de door ProCompa verstrekte gegevens en de eventueel gevoerde gesprekken met de Kandidaat maakt de Opdrachtgever aan ProCompa en de Kandidaat kenbaar de Kandidaat een aanbod te willen doen voor een overeenkomst van bijbaan, fulltime baan of stage.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Aansprakelijkheid ProCompa

ProCompa treedt slechts op als bemiddelaar tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat. ProCompa is niet aansprakelijk te houden door de Opdrachtgever indien een door de Opdrachtgever geselecteerde Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ProCompa.

4.2 Verstrekte gegevens

ProCompa mag ervan uit gaan dat zowel de Kandidaten als de Opdrachtgevers correcte en volledige informatie verschaffen. ProCompa is niet aansprakelijk voor de onjuistheden in het Curriculum Vitae van de Kandidaat, noch is ProCompa aansprakelijk voor onjuistheden in de gegeven informatie van de Opdrachtgever.

4.3 Schade

De aansprakelijkheid van ProCompa voor geleden schade zal nimmer hoger zijn dan de hoogte van de Bemiddelingsvergoeding die door Opdrachtgever voor de desbetreffende Kandidaat is betaald.

Artikel 5 Bemiddelingsvergoeding

5.1 Bemiddelingsvergoeding

Indien de Opdrachtgever en de Kandidaat zijn overeengekomen dat de Kandidaat door de 2

bemiddeling van ProCompa bij de Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aangaat, stage gaat lopen bij Opdrachtgever of anderszins een overeenkomst met de Opdrachtgever aangaat binnen dezelfde of een andere entiteit van diens bedrijf, is Opdrachtgever aan ProCompa een bemiddelingsvergoeding verschuldigd.

5.2 Hoogte Bemiddelingsvergoeding

De hoogte van de Bemiddelingsvergoeding wordt tussen ProCompa en Opdrachtgever overeengekomen en vastgesteld. ProCompa acht zich vrij de jaarlijkse prijsinflatie in de hoogte van de Bemiddelingsvergoeding door te berekenen.

5.3 Facturatie

De bemiddelingsvergoeding zal binnen een week nadat de overeenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat is gesloten gefactureerd worden. ProCompa kan het factuur zowel per e-mail als schriftelijk versturen.

5.4 Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na defactuurdatum door overmaking van het factuurbedrag in euro’s per bank op de door ProCompa aangegeven bankrekening.

Artikel 6 Betaling en verzuim

6.1 Betaling

De Betaling dient te geschieden zoals in artikel 5 is omschreven, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie van ProCompa en zonder opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

6.2 Verzuim

Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan binnen de termijn genoemd in artikel 5.4 is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van ProCompa, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is in dat geval aan ProCompa over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met 0,5% per maand, een gedeelte van de maand te rekenen voor één maand, vanaf de datum waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag der gehele voldoening.

6.3 Overdracht ter Incasso

Indien ProCompa genoodzaakt wordt tot incasso over te gaan, is de Opdrachtgever de kosten in- en buitenrechte van deze incasso aan ProCompa verschuldigd. Bij betalingen worden rente en kosten in- en buitenrechte primair berekend.

Artikel 7 Regelgeving Kandidaat

7.1 Aansprakelijkheid Kandidaat

Als de Kandidaat voor het traject van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen zes maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door ProCompa geselecteerd bedrijf, is de kandidaat een boete van €10.000,- aan ProCompa verschuldigd.

Artikel 8 Aangaan arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de Kandidaat

8.1 Arbeidsverhouding

De Opdrachtgever mag gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling of binnen zes maanden na beëindiging daarvan zelf niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst

aangaan met, dan wel overgaan tot aanstelling van, een door ProCompa geselecteerde Kandidaat. Dit kan slechts door tussenkomst en tegen betaling van een door ProCompa vastgestelde vergoeding aan ProCompa.

8.2 Niet nakoming

In geval van overtreding of niet nakoming van het bepaalde in artikel 8.1 is de Opdrachtgever aan ProCompa een bedrag ter hoogte van € 10.000,- exclusief BTW verschuldigd. Dit bedrag dient binnen acht werkdagen na de overtreding aan ProCompa te zijn voldaan.

8.3 Schadevergoeding

ProCompa behoudt zich het recht voor om van de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen bij een overtreding van het bepaalde in artikel 8.1.

Artikel 9 Reclames

9.1 Recht van reclame

Reclames omtrent facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van het factuur schriftelijk aan ProCompa kenbaar te worden gemaakt.

9.2 Betalingsverplichting Opdrachtgever

Ook tijdig ingediende reclames schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Vertrouwelijke informatie

ProCompa en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij en alsdan voor zover verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

10.2 Verzoek Opdrachtgever

ProCompa zal op verzoek van de Opdrachtgever de Kandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Kandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

10.3 Geheimhouding Kandidaat

Het staat de Opdrachtgever vrij om de Kandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert ProCompa over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan ProCompa. ProCompa is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Kandidaat.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Nederlands recht

Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Bevoegde Rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van ProCompa is gevestigd.

Artikel 12 Slotbepaling

12.1 Geldigheid Voorwaarden

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht, de Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.