hero

Antidiscriminatiebeleid


ProCompa is van mening dat iedereen gelijke kansen verdient. Dus ook bij bij het vinden en behouden van een baan. De bedrijfsvoering van ProCompa is er daarom op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie gerelateerd zijn. Wij beoordelen geschiktheid voor een functie naar iemands vaardigheden, competenties en talenten.

Wat verstaat ProCompa onder discriminatie?

Onder discriminatie verstaat ProCompa het anders behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken, zoals godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd.

Wat is de verantwoordelijkheid van ProCompa als werkgever?

ProCompa zet zich als werkgever ervoor in om een veilig werkklimaat te creëren waar men elkaar te allen tijde door alle lagen met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt.

Tevens zet ProCompa zich er als werkgever voor in dat haar werknemers het standpunt van ProCompa inzake discriminatie kennen, weten dat ProCompa discriminatie niet zal accepteren en dat zij zich door ProCompa gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende verzoeken. Daarom informeren en trainen wij onze werknemers in het herkennen en tegengaan van discriminatie bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Handelen door de werknemers?

Werknemers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend. Indien de werknemer twijfelt kan hij/zij voor overleg terecht bij een direct leidinggevende.

Wat doet ProCompa tegen discriminatie?

De algemene voorwaarden van ProCompa worden op zodanige wijze overeengekomen met haar klanten zodat ProCompa haar diensten conform een antidiscriminatiebeleid aanbiedt.

Leveranciers

ProCompa vindt het niet alleen belangrijk dat zij zelf en haar klanten zich committeren aan een antidiscriminatiebeleid, maar verlangt dit tevens van partijen die diensten aan ProCompa willen verlenen. Via samenwerkingsovereenkomsten van klanten van ProCompa wordt van leveranciers van ProCompa vereist hun diensten conform ons antidiscriminatiebeleid te leveren.

Klachtenregeling

Op deze website staat een online klachtenregeling beschreven hoe te handelen wanneer een organisatie of individu een klacht bespreekbaar wil maken.

Klokkenluider

Indien een medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn direct leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie.

Evaluatie en bijstelling

ProCompa bekijkt jaarlijks of haar antidiscriminatiebeleid afdoende is en wat eventueel aangepast en/of aangescherpt dient te worden.