hero

Privacy Policy

ProCompa verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze relaties, klanten en leveranciers vertrouwen hebben in onze organisatie. Daarom hebben wij als uitgangspunt om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u zich inschrijft bij ProCompa, wij u bemiddelen bij een van onze opdrachtgevers, of wanneer u een webformulier op onze site invult en verstuurt, verstrekt u aan ons persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Deze gegevens zijn nodig om in te inschrijven, u voor te stellen aan onze opdrachtgevers, u te bemiddelen en om salaris te betalen. De persoonsgegevens die wij ontvangen voor bemiddeling en uw dienstverband bij ProCompa, gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens? ProCompa is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij uw inschrijving, bemiddeling en dienstverband bij ons.

Welke persoonsgegevens verwerkt ProCompa? Wanneer u onze website bezoekt, u zich bij ons inschrijft, u bemiddeld wordt bij ons en wanneer u een dienstverband bij ons hebt, dan worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt:

(Categorie 1) Gewone Persoonsgegevens. Hieronder vallen onder andere uw NAW (naam, adres en woonplaats)- en contactgegevens, uw geboortedatum, uw geslacht en burgerlijke staat.

(Categorie 2) Bijzondere Persoonsgegevens. Dit zijn biometrische gegevens, zoals uiterlijke of fysieke kenmerken op een kopie van een legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort). Dit zijn biometrische gegevens omdat hier een pasfoto op kan staan. Wij gebruiken uw pasfoto om u te identificeren.

(Categorie 3) Gevoelige Persoonsgegevens. Dit zijn onder andere gegevens over uw rekeningnummer, burgerservicenummer (BSN), loonbelastingverklaring, salaris, functie, opleiding, hobby’s, verzuim en werkprestaties.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens? Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn als volgt:

Om u te identificeren. Om u in te schrijven bij ProCompa. Om u geschiktheid voor een vacature te beoordelen. Om u voor te stellen bij onze opdrachtgevers. Om u te bemiddelen/plaatsen bij onze opdrachtgevers. Om een arbeidscontract op te stellen en met u aan te gaan. Om u in te plannen in ons werkrooster. Om uw verzuim te registreren. Om de door u opgegeven contactpersoon of instanties te informeren bij een ongeval. Om u aan te melden voor een opleiding. Om u salaris te betalen en premies af te dragen. Om u door middel van mailings te informeren over onze diensten.

Wij gebruiken voor deze doeleinden persoonsgegevens uit categorie 1, 2 en 3.

Waarom gebruiken wij uw gegevens?

Toestemming Wanneer u in het kader van professionele ontwikkeling een training of opleiding gaat volgen, dan vragen wij uw toestemming voor het gebruiken van persoonsgegevens.

Overeenkomst Ook verwerken wij persoonsgegevens om uw arbeidsovereenkomst met ons uit te voeren en om onze overeenkomsten met opdrachtgevers uit te voeren, ook in de pre-contractuele fase. Dit gebeurt wanneer u zich inschrijft bij ProCompa en indien wij u bemiddelen bij onze opdrachtgevers.

Wettelijke plicht In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken. Hieronder valt onder andere de Wet op de Loonbelasting.

Gerechtvaardigd belang Wij verwerken persoonsgegevens voor het sturen van mailings (e-mail of post) over onze diensten en om u uit te nodigen om weer eens bij ons op gesprek te komen als u door ons bent bemiddeld.

Deelt ProCompa persoonsgegevens met andere partijen? ProCompa deelt uw persoonsgegevens alleen met organisaties die zijn ingeschakeld bij het bemiddelen en plaatsen van onze kandidaten, het uitvoeren van uw arbeidsovereenkomst, of betrokken zijn bij uw salarisbetaling en premie-afdracht. Een aantal van onze leveranciers, namelijk onze IT-beheerder, payroller en softwareleveranciers hebben toegang tot persoonsgegevens.

Deze leveranciers zijn onze verwerkers, en dat betekent dat wij een verwerkersovereenkomst met hen hebben gesloten.

Wat als je persoonsgegevens niet wilt delen met ons? Om een sollicitatieprocedure uit te voeren en een arbeidsovereenkomst aan te gaan, hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig. Wanneer u voor een sollicitatie of arbeidsovereenkomst ProCompa de benodigde persoonsgegevens niet wilt verstrekken, dan kunnen wij geen sollicitatieprocedure uitvoeren en dus geen dienstverband met u aangaan.

Worden persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Google Analytics ProCompa gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Daarom treedt Google op als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door ProCompa. Wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google beschikt over een Privacy Shield certificaat, opgezet door de Europese Unie en de Verenigde Staten, en verklaart op haar website dat het bedrijf zich houdt aan de relevante privacy principes. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? ProCompa hanteert verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn (meerfactor)authenticatie, het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy.

Hoe lang bewaren wij gegevens? ProCompa bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Webformulieren bewaren wij zolang als naar de aard of de inhoud van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Kandidaten Wij bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot bemiddeling maximaal 1 jaar. Dit betekent dat wanneer u langer dan 1 aaneengesloten jaar niet door ProCompa bent bemiddeld, wij uw gegevens verwijderen.

Wanneer u een dienstverband met ProCompa heeft gehad, dan bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaar. Voor sommige gegevens geldt namelijk een wettelijke bewaarplicht. Bijvoorbeeld vanuit de Algemene Wet Rijksbelastingen.

Welke cookies worden geplaatst? Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Het cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan onze website. U kunt deze cookies uitzetten in de instellingen van uw browser.

Bij bezoek aan onze website www.procompa.nl kunnen de volgende soorten cookies door uw browser worden opgeslagen:

Functionele of noodzakelijke cookies Functionele of noodzakelijke cookies helpen om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden automatisch ingeschakeld als u onze website bezoekt. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. Voor alle andere typen cookies hebben wij wel uw toestemming nodig.

Analytische cookies Analytische cookies zijn gericht op het verbeteren van onze website door bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoeveel bezoekers onze website bezoeken, welke pagina’s bezoekers bekijken, welke bron de vorige pagina is, waar ze op klikken en welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze cookies worden door Google Analytics gebruikt.

Tracking cookies Tracking cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u op onze website bezoekt en de links die u volgt. Dit type cookies verzamelt informatie over uw surfgedrag en welke websites u heeft bezocht om daarmee gericht advertenties aan te kunnen bieden.

Niet geclassificeerde cookies Deze cookies zijn nog niet door ons en de verschillende aanbieders van deze cookies geclassificeerd.

Welke privacyrechten heeft u? Wij vinden het belangrijk dat onze kandidaten, klanten en relaties hun rechten op basis van de wet goed kunnen uitoefenen. U kunt gebruikmaken van de volgende rechten:

Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken; Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij verwerken niet juist zijn, dan heeft u het recht om deze aan te laten passen; Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals een wettelijke plicht om bepaalde gegevens langer te bewaren; Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen; Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kan alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst; Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.

Meer informatie over privacyrechten Wilt u extra informatie over het uitoefenen van uw privacyrechten, dan kunt u ons mailen via info@procompa.nl.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens ProCompa vindt het belangrijk om de privacy van kandidaten, klanten en relaties naar tevredenheid te waarborgen. Ondanks dat we er alles aan doen om dit na te streven, kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van uw persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement ProCompa behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website. Deze versie van het privacystatement is opgemaakt op 2 februari 2022. De informatie is voor het laatst geüpdatet op 7 februari 2022.